Advocatenkantoor HageAlgemene voorwaarden advocatenkantoor Hage

Definities

1.  Het kantoor: Advocatenkantoor Hage te Terneuzen.

2.  Opdrachtgever: De wederpartij van het kantoor.

3.  De overeenkomst: De overeenkomst van opdracht tussen het kantoor en de opdrachtgever.

4.  Het honorarium: De fianciële vergoeding - exclusief BTW, verschotten en kantoorkosten - die het kantoor met de opdrachtgever voor de uitvoering van de met haar gesloten overeenkomst is overeengekomen. Mocht het honorarium niet schriftelijk zijn vastgelegd dan wordt dit berekend volgens het Calculatieschema voor Advocatendeclaraties zoals vastgelegd door de Algemene Raad van de Nederlandse Orde van Advocaten en geldend tot januari 1997. Deze berekening vormt de minimale en redelijke vergoeding zoals omschreven in artikel 7:405 BW

5.  Kantoorkosten: Een door het kantoor vast te stellen procentuele opslag op het honorarium wegens het gebruik van de kantoorfaciliteiten.

6.  Verschotten: De kosten die het kantoor in de uitvoering van de opdracht maakt zoals onder meer griffierechten, deurwaarderskosten en kosten van deskundigen.

7.  Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten die worden verleend door het kantoor.

Toepasselijkheid

8.  De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aan het kantoor verleende opdrachten daaronder begrepen vervolgopdrachten en aanvullende opdrachten. Tevens zijn de algemene voorwaarden van toepassing op alle rechtsbetrekkingen die voortvloeien uit de opdracht.

De overeenkomst

9.  Iedere overeenkomst komt eerst tot stand nadat deze is aanvaard door het kantoor.

10.  De opdrachtgever verklaart zich er mee akkoord dat het kantoor de overeenkomst laat uitvoeren door een derde voor zover dat noodzakelijk mocht zijn.

11.  De toepasselijkheid van artikel 7:404 BW en van artikel 7:407 lid 2 BW is uitgesloten.

Declaraties

12.  De opdrachtgever is voor de uitvoering van de overeenkomst verschuldigd het honorarium vermeerderd met verschotten, kantoorkosten en omzetbelasting.

13.  Indien het kantoor optreedt in een gerechtelijke procedure is daarmee de opdrachtgever tevens verschotten verschuldigd zoals omschreven in artikel 6. De hoogte van deze verschotten wordt bepaald door het soort zaak, het financiële belang en de hoedanigheid als procespartij. Deze kosten zijn verschuldigd aan de betreffende gerechtelijke instantie en vormen geen vergoeding voor de diensten van het kantoor.

14.  De verschotten moeten worden voldaan op het door het kantoor aangegeven tijdstip. Bij gebreke hiervan behoud het kantoor zich het recht voor haar diensten te staken dan wel op te schorten na een mededeling vooraf. Dit ook in het geval dat fatale termijnen verstrijken.

15.  Indien een opdracht zich uitstrekt over een langere periode is het kantoor gerechtigd betaling van een voorschot te verlangen. Voorschotten worden verrekend met de einddeclaratie.

16.  Het kantoor behoudt zich het recht voor haar algemene voorwaarden te wijzigen. Behoudens bijzondere omstandigheden strekken de gewijzigde voorwaarden zich niet uit over lopende opdrachten.

17.  Het kantoor behoudt zich het recht voor haar uurtarief jaarlijks aan te passen.

Betaling

18.  Betaling van declaraties dient te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum door overmaking op een ten name van het kantoor gestelde bankrekening dan wel door betaling in contanten (tegen het in de advocatuur aanvaarde maximum) tegen een behoorlijk bewijs van kwijting. Beroep op korting of compensatie is niet toegestaan.

19.  Bij overschrijding van voormelde termijn van 14 dagen is de opdrachtgever van rechtswege in verzuim en is een vertragingsrente verschuldigd die gelijk is aan de wettelijke (handels)rente.

20.  Indien het kantoor invorderingsmaatregelen treft, dan komen de invorderingskosten met een minimum van € 100,-- ten laste van de opdrachtgever.

Aansprakelijkheid

21.  Iedere aansprakelijkheid van het kantoor waaronder die voor schade voortvloeiende uit een opdracht is beperkt tot het bedrag waarop de beroepsaansprakelijkheids-verzekering in het betreffende geval aanspraak geeft vermeerderd met het bedrag van het eigen risico vermeld in de betreffende polis.

22.  De in het vorige artikel omschreven aansprakelijkheidsbeperking is niet van toepassing in het geval van opzet of grove schuld zijdens het kantoor.

23.  Bij het inschakelen van derden zal het kantoor steeds de nodige zorgvuldigheid in acht nemen. Het kantoor is echter op geen enkele wijze aansprakelijk voor de tekortkomingen van voormelde derden.

Rechtskeuze en forumbeding

24.  Op alle geschillen voortvloeiende uit de overeenkomst met de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

25.  Alle geschillen zullen bij uitsluiting worden voorgelegd aan de bevoegde rechter binnen het arrondissement Zeeland-West-Brabant.

Algemene voorwaarden 2013